Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce plików cookie.
 
Region:Górny Śląsk|zmień
Drukuj
A A A
 
 
 

Ważna informacja

Przed uzyskaniem dostępu do materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej, prosimy o uważne przeczytanie poniższych informacji.

Materiały zawarte na niniejszej stronie internetowej nie są skierowane do osób zamieszkałych lub mających siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Australii, Japonii lub Afryce Południowej ani do osób zamieszkałych lub mających siedzibę w jakimkolwiek innym państwie, w którym stanowiłoby to naruszenie odpowiednich przepisów prawa, ani nie są przeznaczone do rozpowszechniania, publikacji ani dystrybucji, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części w powyższych państwach.

W dniu 27 maja 2010 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny ('Prospekt') spółki TAURON Polska Energia S.A. ('Spółka'), który został sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki w Polsce oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt został opublikowany i w okresie ważności w wersji elektronicznej jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.tauron-pe.pl), UniCredit CAIB Poland S.A. (www.ca-ib.pl) oraz TRIGON Dom Maklerski S.A. (www.trigon.pl). Prospekt stanowi jedyny prawnie wiążący dokument ofertowy zawierający informacje o Spółce oraz papierach wartościowych objętych Prospektem.

Zwraca się uwagę potencjalnym inwestorom, że inwestycja w papiery wartościowe objęte Prospektem pociąga za sobą ryzyko finansowe i że w związku z tym, przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji dotyczącej inwestycji w papiery wartościowe objęte Prospektem, przyszli inwestorzy powinni wnikliwie zapoznać się z treścią Prospektu, a w szczególności z treścią rozdziału 'Czynniki Ryzyka'. Informacje zamieszone na niniejszej stronie internetowej nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej przeznaczone są wyłącznie dla osób mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Materiały zawarte na niniejszej stronie internetowej nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Żadne z papierów wartościowych Spółki nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933, ze zm. („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) ani przez żaden inny organ regulacyjny nadzorujący obrót papierami wartościowymi w jakimkolwiek stanie lub innej jurysdykcji oraz nie mogą być oferowane, zbywane ani wydawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z wymogów rejestracji przewidzianych w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub odpowiednich stanowych przepisach o obrocie papierami wartościowymi albo w ramach transakcji wyłączonych spod tego wymogu. Niniejsze materiały nie stanowią także oferty ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych Spółki w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której oferta taka lub zaproszenie są niezgodne z prawem. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych Spółki w Stanach Zjednoczonych. Prospekt ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz przepisami ustawowymi, wykonawczymi i administracyjnymi przyjętymi w wykonaniu niniejszej dyrektywy lub Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę i jej doradców. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa, które mogą mieć zastosowanie w związku z udziałem w ofercie publicznej akcji Spółki w Polsce.

Zaznaczając WYRAŻAM ZGODĘ poniżej:

(a) oświadczają Państwo, że nie są rezydentami ani nie znajdują się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Australii, Japonii ani Republice Południowej Afryki, ani w żadnym innym państwie, w którym dostęp do materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowiłby naruszenie obowiązujących przepisów;

(b) zobowiązują się Państwo, że nie przekażą żadnych informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej żadnej osobie w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Australii, Japonii lub Republice Południowej Afryki, lub w żadnym innym państwie, jeżeli działanie takie stanowiłoby naruszenie obowiązujących przepisów lub wymagało rejestracji w danym państwie; oraz

(c) potwierdzają Państwo, że przeczytali i zrozumieli przedstawione powyżej informacje i zastrzeżenia oraz je akceptują.