Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce plików cookie.
O nas
 
Region:Górny Śląsk|zmień
 
 
 

Raport bieżący nr 36/2017

01.08.2017 17:20

Szacunkowe wyniki Grupy TAURON Polska Energia za I półrocze 2017 r.

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”) przekazuje do wiadomości publicznej wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe oraz dane operacyjne Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. („Grupa TAURON”) za I półrocze 2017 r. Wybrane szacunkowe dane finansowe za I półrocze 2017 r.:Przychody ze sprzedaży: 8 755 mln zł EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe): 2 094 mln zł w tym: a) EBITDA segmentu Wydobycie: (5) mln zł b) EBITDA segmentu Wytwarzanie: 306 mln złc) EBITDA segmentu Dystrybucja: 1 203 mln złd) EBITDA segmentu Sprzedaż: 545 mln złEBIT (zysk operacyjny): 1 237 mln zł Zysk netto: 1 005 mln złCAPEX: 1 495 mln złDług netto: 8 166 mln złWskaźnik dług netto/EBITDA: 2,17x Wybrane szacunkowe dane operacyjne za I półrocze 2017 r.:Produkcja węgla handlowego: 3,3 mln ton Sprzedaż węgla handlowego: 3,6 mln tonProdukcja energii elektrycznej brutto: 9,5 TWhProdukcja ciepła: 7,1 PJDystrybucja energii elektrycznej: 25,7 TWh (w tym do odbiorców końcowych: 24,4 TWh)Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 17,2 TWhWybrane zdarzenia o charakterze jednorazowym, które wystąpiły w I półroczu 2017 r.:- w wynikach I półrocza 2017 r. ujęto rozwiązanie rezerw na umowy rodzące obciążenia związane ze wspólnym przedsięwzięciem Elektrociepłownią Stalowa Wola S.A. Rozwiązanie rezerw jest skutkiem wejścia w życie porozumienia w sprawie ustalenia podstawowych warunków brzegowych restrukturyzacji projektu budowy bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli oraz aneksów do umowy sprzedaży energii elektrycznej i umowy na dostawy paliwa gazowego (raport bieżący nr 11/2017 z 31 marca 2017 r.). Rozwiązanie rezerw wpłynęło na zwiększenie wyniku finansowego brutto segmentu Sprzedaż o 201 mln zł,- w wynikach I półrocza 2017 r. ujęto przychody finansowe z tytułu dodatnich różnic kursowych związanych z wyceną zobowiązań z tytułu dłużnych papierów wartościowych (obligacje) oraz pożyczek denominowanych w euro. Ujęcie tych przychodów wpłynęło na zwiększenie wyniku finansowego brutto Grupy TAURON o 72 mln zł,- w wynikach I półrocza 2017 r. Grupa TAURON r. rozpoznała następujące odpisy aktualizujące i ich odwrócenia z tytułu utraty wartości bilansowej jednostek wytwórczych segmentu Wytwarzanie: - wartość utworzonych odpisów netto (tj. wartość nadwyżki utworzonych odpisów nad ich odwróceniem) dotyczących farm wiatrowych i elektrowni wodnych: 68 mln zł, - wartość odwróconych odpisów netto (tj. wartość nadwyżki odwróconych odpisów nad ich utworzeniem) dotyczących majątku wytwórczego w obszarze wytwarzania energii elektrycznej i ciepła: 36 mln zł.Łączna kwota netto odpisów (tj. nadwyżka tworzonych odpisów nad ich odwróceniem) wynosi 32 mln zł, a łączny szacunkowy wpływ na obciążenie skonsolidowanego wyniku finansowego netto wynosi 26 mln zł.Wartość odpisów netto nie wpływa na wynik EBITDA, przez który Spółka rozumie EBIT powiększony o amortyzację i o odpisy na aktywa niefinansowe. Pozostałe istotne czynniki mające wpływ na wyniki I półrocza 2017 r. (w porównaniu do I półrocza 2016 r.):- wzrost wolumenu sprzedanego węgla o 1,1 mln ton, tj. o 44,7 proc. (segment Wydobycie),- wzrost wolumenu dystrybuowanej energii o 0,93 TWh, tj. o 3,74 proc. (segment Dystrybucja),- znaczący spadek kosztów umorzenia praw majątkowych w związku z niższą ceną nabycia zielonych certyfikatów przez segment Sprzedaż (będący konsekwencją spadku rynkowych cen zielonych certyfikatów).Spółka zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2017 r., którego publikację zaplanowano na 17 sierpnia 2017 r.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Filip Grzegorczyk - Prezes Zarządu
Marek Wadowski - Wiceprezes Zarządu
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Najnowsze raporty bieżące